Monografie CARS w pdf!

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Październik 5, 2016 11:05 Uaktualniony

Monografie CARS w pdf!

W sierpniu CARS udostępnił cztery kolejne publikacje w formacie pdf. Poniżej znajduje się aktualna lista dostępnych pełnych tekstów monografii wydanych w 2015. Zapraszamy do lektury (odnośnik znajduje się w tytule) i dziękujemy CARS!

 

Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji – Piotr Semeniuk, 2015

W książce przeanalizowane zostało zastosowanie koncepcji jednego organizmu gospodarczego (ang. single economic unit) w prawie ochrony konkurencji. Podstawowym porządkiem prawnym analizowanym przez autora jest polskie oraz unijne prawo ochrony konkurencji (prawo antymonopolowe, antytrustowe). Z powodu wysoce ogólnikowego odwołania się do koncepcji jednego organizmu gospodarczego przez przepisy regulacji antymonopolowej, zarówno polskiej, jak i unijnej, w pracy przedstawione są też rozwiązania przyjęte przez inne porządki prawne, przede wszystkim prawo Stanów Zjednoczonych.

Autor bada różne uzasadnienia dla istnienia w prawie ochrony konkurencji koncepcji jednego organizmu gospodarczego, konfrontuje tą koncepcję z naukami ekonomicznymi (w szczególności z tzw. teorią firmy) oraz dokonuje przeglądu podstawowych poglądów dotyczących koncepcji jednego organizmu gospodarczego wyrażanych w piśmiennictwie, orzecznictwie oraz praktyce decyzyjnej organów konkurencji.

Głównym celem pracy, poza usystematyzowaniem dotychczasowych poglądów wyrażanych w piśmiennictwie oraz orzecznictwie, jest wykazanie, że koncepcja jednego organizmu gospodarczego, choć opiera się zjawisku jednolitym ontologicznie (opisywanym przez nauki ekonomiczne zjawisku „firmy”), przybiera odmienne znaczenie i powinna podlegać niejednorodnej analizie w zależności od rodzajów norm prawnych, dla których stosowania jest ona wykorzystywana. Poszczególnym normom prawnym, również w zakresie prawa antymonopolowego, przyświecają bowiem często różne cele i funkcje, zatem odwoływanie się przez te normy do, pozornie jednorodnej, koncepcji jednego organizmu gospodarczego może być w rzeczywistości dużym uproszczeniem.

Right to Defence in EU Competition Law; The Case of Inspections – Marta Michałek, 2015

Praca stanowi dysertację doktorską obronioną przez autorkę na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria) w 2015 r. W książce przeanalizowana została kwestia ochrony prawa przedsiębiorców do obrony w ramach inspekcji przeprowadzonych przez Komisję Europejską. Ocena poziomu ochrony przyznawanej przedsiębiorcom dokonana została na podstawie porównania (i) obecnego porządku prawnego UE i podejścia przyjętego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z (ii) ochroną zapewnioną przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i standardami określonymi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w tej kwestii. Analiza obejmuje następujące zagadnienia: charakterystykę prawa do obrony, najbardziej istotne międzynarodowe (zwłaszcza europejskie) systemy lub akty prawne wprowadzające ochronę prawa do obrony, uprawnienia kontrolne Komisji, uprawnienia do nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych i niektóre problemy związane z tymi uprawnieniami (fishing expeditions, następcze przeszukania danych elektronicznych), a także najistotniejsze prawa i zasady (będące składnikami prawa do obrony), które stanowią ograniczenia uprawnień kontrolnych Komisji, czyli zasadę proporcjonalności, ochronę tajemnicy zawodowej (LPP), prawo do wolności od samooskarżenia się, zasadę skutecznej ochrony sądowej oraz prawo do prywatności.

Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów – Rajmund Molski, 2015

Polityka promowania przez państwo tzw. narodowych czempionów budzi kontrowersje, co prowokuje ożywioną debatę w kwestii zasadności tej polityki. W debacie tej wciąż pada więcej pytań niż odpowiedzi. Kluczowy problem sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorstwa te powinny powstawać samoistnie, czy raczej aktywną rolę w procesie ich tworzenia i wzrostu powinny odgrywać władze państwowe, i na czym ewentualnie to wsparcie miałoby polegać? Odpowiedzi wymaga też pytanie o rzeczywisty wymiar polityki promowania narodowych czempionów realizowanej w praktyce przez różne państwa, a także o jej zgodność z szeroko rozumianym prawem i polityką ochrony konkurencji. Jakkolwiek pytania te zyskały szczególną doniosłość w okresie nasilonej interwencji publicznej w gospodarkę doby kryzysu, ich aktualność nie ogranicza się bynajmniej do tego okresu. Celem prezentowanej monografii jest próba choćby częściowej odpowiedzi na postawione wyżej fundamentalne pytania.

 

Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej – Konrad Stolarski, 2015

Przedmiot publikacji obejmuje problematykę funkcjonowania zakazu nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej. Stanowi ona pogłębioną, kompleksową analizę powyższej instytucji, która ukierunkowana jest na wyjaśnienie problemów, które mogą pojawiać się w związku z jej funkcjonowaniem w praktyce. Co do zasady, punktem odniesienia dla analizy jest prawo Unii Europejskiej, niemniej dla celów komparatystycznych autor podejmuje się również ustalenia w jaki sposób podobne regulacje funkcjonują w systemach prawnych Polski oraz wybranych państw członkowskich. Głównym celem pracy jest wykazanie w jaki sposób specyficzna natura ściśle regulowanych rynków telekomunikacyjnych wpływa na stosowanie instytucji prawa konkurencji, a w szczególności art. 102 TFUE. Przedmiotem badań autora są w tym zakresie takie zagadnienia jak granice interwencji regulacyjnej i antymonopolowej oraz relacja pomiędzy dyrektywami, leżącymi u podstaw działalności krajowych oraz unijnych organów regulacyjnych i antymonopolowych. Publikacja zawiera szczegółową analizę szeregu zagadnień szczególnie istotnych z perspektywy prawa konkurencji, takich jak definicja rynku, dominacja, kolektywna pozycja dominująca czy obiektywne uzasadnienie nadużycia pozycji dominującej. Przedstawia on wreszcie również analizę najbardziej charakterystycznego miejsca styku prawa konkurencji oraz prawa regulacji sektorowej, jakim jest zarzut działania regulowanego w sprawach antymonopolowych.

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Październik 5, 2016 11:05 Uaktualniony
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found