Ekspertyza CARS: Kwalifikacja finansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Październik 25, 2016 15:15 Uaktualniony

Ekspertyza CARS: Kwalifikacja finansowania inwestycji dworcowych ze środków publicznych, w tym UE, pod kątem występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ekspertyzą naukową CARS sporządzoną przez dr. Stefana Akira Jareckiego, koordynatora sektora transportu kolejowego w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych). Doktor Akira Jarecki jest ponadto adiunktem na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania; głównym specjalistą w Wydziale Prawnym Departamentu Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i uczestnikiem Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji.

Ekspertyza dostępna jest pod adresem: http://www.cars.wz.uw.edu.pl/tresc/badania/13/Ekspertyza_CARS.pdf

 

Poniżej prezentujemy wnioski z ekspertyzy:

85. W odniesieniu do poziomu właściciela i zarządcy infrastruktury – PKP SA pomoc publiczna nie występuje ze względu na brak wpływu wsparcia na konkurencję na rynku wewnętrznym UE oraz na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE (brak spełnienia ostatniej z przesłanek pojęcia pomocy publicznej określonych w art. 107 ust. 1 TFUE).

86. Dworce stanowią element infrastruktury kolejowej. Jak wskazała Komisja Europejska w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, publiczne finansowanie infrastruktury kolejowej, udostępnianej potencjalnym użytkownikom na równych i niedyskryminacyjnych warunkach nie ma wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi ani nie zakłóca konkurencji na rynku wewnętrznym. Infrastruktura dworcowa w Polsce jest udostępniana na równych i niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym – zarówno przewoźnikom (operatorom), jak i pasażerom. Wspierana infrastruktura przynosi korzyść całemu społeczeństwu (a nie konkretnemu przedsiębiorstwu).

87. W Polsce działalność w zakresie zarządzania infrastrukturą dworcową objętą wsparciem publicznym wykonuje wyłącznie państwo, działające m.in. za pośrednictwem PKP SA. Działalność ta jest wykonywana na krajowym, wydzielonym geograficznie rynku w warunkach braku konkurencji. Infrastruktura nie jest zapewniana w inny sposób przez rynek niż poprzez państwo, działające m.in. za pośrednictwem PKP SA. Infrastruktura dworcowa nie konkuruje z inną infrastrukturą. Nie istnieje bowiem inny typ infrastruktury dostarczającej porównywalnych usług.

88. Prawo polskie skutecznie wyklucza możliwość subsydiowania skrośnego ze wsparcia na inwestycje dworcowe innej działalności prowadzonej przez PKP SA. Zgodnie bowiem z art. 38 ust. 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, finansowanie publiczne może dotyczyć jedynie wydatków na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie bezpośrednio związanym z obsługą podróżnych.

89. Dodatkowo, pomocniczo, można wskazać, że dworce mają w istocie charakter infrastruktury lokalnej – obszar oddziaływania dworców ma wymiar lokalny, nie przyciągają one konsumentów, ani inwestycji do Polski. Nie wpływają na transgraniczne inwestycje, ani na możliwość zakładania przedsiębiorstw przez podmioty z innych państw członkowskich UE.

90. Na poziomie użytkowników końcowych pomoc publiczna nie występuje, ponieważ dworce kolejowe są udostępniane wszystkim zainteresowanym użytkownikom (pasażerom i przewoźnikom) na równych i niedyskryminacyjnych zasadach (nie występuje selektywna korzyść).

91. Podmioty wykonujące infrastrukturę dworcową oraz wynajmujące powierzchnię na dworcach (najemcy) są wybierane z zastosowaniem uczciwych, konkurencyjnych, niedyskryminacyjnych, w pełni transparentnych procedur, zgodnych z odpowiednimi regulacjami prawa krajowego i UE, co wyklucza wystąpienie pomocy publicznej na poziomie tych podmiotów (rynkowy charakter wynagrodzenia – brak korzyści).

92. Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając postanowienia zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wsparcie publiczne udzielane PKP SA na realizację inwestycji dworowych nie spełnia ostatniej z przesłanek określonych w art. 107 ust 1 TFUE, tj. nie wpływa na konkurencję na rynku wewnętrznym UE i nie zakłóca wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskimi UE i w konsekwencji nie stanowi pomocy publicznej.

93. W związku z powyższym, finansowanie inwestycji dworcowych ze środków publicznych w warunkach polskich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia pomocy

Marcin Mleczko
Dodane przez Marcin Mleczko Październik 25, 2016 15:15 Uaktualniony
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found