Państwo wesprze przemysł stoczniowy

Tekst gościnny
Dodane przez Tekst gościnny Kwiecień 19, 2016 18:42

Państwo wesprze przemysł stoczniowy

Przez lata temat wsparcia polskiego przemysłu stoczniowego, w tym poprawa jego rentowności czy pozyskiwanie kolejnych inwestorów był skrzętnie pomijany, a jeszcze przed dziesięcioma latami sam przemysł stoczniowy zagrożony był wygaszeniem. Majątek upadłych stoczni zaczął być przekazywany w ręce prywatnych inwestorów, których celem było prowadzenie rentownych i dobrze prosperujących przedsiębiorstw,  co na przestrzeni ostatnich 2-3 lat zaowocowało znaczącym skokiem technologicznym polskiego przemysłu stoczniowego.

Obecnie polski przemysł stoczniowy funkcjonuje na najwyższym poziomie, stanowiąc realną konkurencje na rynku europejskim. Optyka planowanych zmian regulacyjnych ogniskuje się na zwiększeniu jego globalnej konkurencyjności, czego najlepszym wyrazem jest opublikowany w zeszłym tygodniu przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) projekt Ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (tzw. Ustawy stoczniowej). Idea wsparcia przemysłu stoczniowego wynika nie tylko z woli utrzymania oraz rozwoju posiadanego już zaplecza technologicznego, ale również z faktu, iż zgodnie z prawodawstwem unijnym – państwa członkowskie mają obowiązek wspierania przemysłu okrętowego. Jednakże, obowiązujące dotychczas regulacje krajowe w odniesieniu do tego sektora w zakresie podatku VAT, przewidują bardziej restrykcyjne uregulowania, niż wynika z konieczności implementacji Dyrektywy VAT do krajowego porządku prawnego (Dyrektywa 2006/112/WE). Projektowana regulacja obejmuje cztery obszary – wspieranie działalności innowacyjnej, działalność w ramach specjalnych stref ekonomicznych (SSE), podatki dochodowe, oraz podatek VAT. Do najistotniejszych zmian  legislacyjnych przewidywanych przez Projekt  należy wprowadzenie ustawowej definicji statku, która na potrzeby ustawy nie obejmie jedynie jednostki pływającej, ale także platformę wiertniczą lub produkcyjną.

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT gruntownej przebudowie ulec ma art. 83 ust. 1 Ustawy o VAT w części dotyczącej produkcji stoczniowej – przede wszystkim, zgodnie z Projektem, zastosowanie preferencyjnej, 0% stawki VAT nie będzie już uzależnione od dokonania dostawy na rzecz armatora. Projektowane zmiany mają zredukować obciążenia podatkowe dostaw dla wszystkich podmiotów, które nie posiadają statusu armatora morskiego, w tym również wszelkiego rodzaju pośredników. Projekt zakłada również poszerzenie katalogu jednostek pływających, w przypadku których możliwe będzie zastosowanie stawki 0% dla dostaw oraz importu. Obecnie obowiązujące polskie uregulowania enumeratywnie wskazują jednostki objęte tą preferencyjną stawką, a katalog ten ma bardzo wąski zakres. Przedmiotowe ograniczenie nie wynika z żadnych przepisów na szczeblu wspólnotowym, a jedynie z woli polskiego ustawodawcy. Dodatkowo, by odciążyć przemysł stoczniowy, a także wyeliminować niejasności interpretacyjne, 0% stawką VAT, zgodnie z przedstawionym Projektem, można będzie objąć zarówno materiały przeznaczone do budowy i remontu statków, jak i dostawę części i wyposażenia samych kadłubów. Taka konstrukcja proponowanych przepisów ma na celu realizację głównego założenia ustawy – objęcie preferencjami nie tylko gotowych do eksploatacji statków, ale także ich części.

Zupełnym novum jest propozycja umożliwiająca skorzystanie przed podmioty z sektora stoczniowego z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1%, a jego zastosowanie wymagać ma jedynie złożenia stosownego oświadczenia. Opodatkowanie w formie ryczałtu będzie mógł wybrać każdy przedsiębiorca, którego działalność polega na budowie gotowych do eksploatacji statków lub ich przebudowie. Przebudowa, na gruncie definicji przewidzianej w Projekcie, określona jest jako zmiana przeznaczenia statku lub zmiana źródła jego napędu, powinna zostać przeprowadzona w całości przez przedsiębiorcę i mieć wartość co najmniej 5.000.000 euro oraz zostać potwierdzona odpowiednim certyfikatem. Warto zwrócić uwagę, że projektodawca ograniczył czasowo możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania zryczałtowanym podatkiem jedynie do 3 lat, a w samym okresie opodatkowania nie jest możliwa zmiana wybranej formy.

Proponowane zmiany w zakresie funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych obejmują min. ułatwienia w procedurze rozszerzania obszaru stref celem promowania rozwoju budownictwa okrętowego i przemysłów komplementarnych, poprzez przyznanie inicjatywy w tym zakresie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej. Na gruncie obecnie obowiązujących uregulowań możliwość przedłożenia takiego wniosku Radzie Ministrów przysługiwała wyłącznie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Na mocy projektowanej regulacji Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uzyska także kompetencje w zakresie ustalania planu rozwoju danej specjalnej strefy ekonomicznej. Ponadto statusem specjalnych stref ekonomicznych objęte będą mogły być również grunty przeznaczone pod produkcję okrętową, które nie są w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa i jego jednoosobowych spółek.

Jak wskazuje Ministerstwo, Projekt ma zapewniać ramy prawne, organizacyjne i finansowe niezbędne do pobudzenia działalności przemysłowej i naukowej ukierunkowanej na rozwój istniejących i stworzenie nowych, polskich podmiotów działających w przemyśle stoczniowym. Po analizie proponowanych przez MGMiŻŚ rozwiązań należy stwierdzić, że powinny stać się one dużym ułatwieniem i motorem napędowym dla przedsiębiorców, nie tylko z powodu preferencyjnego opodatkowania ryczałtem w wysokości 1%, ale również przewidywanego pozytywnego wpływu na płynność finansowa przedsiębiorstw. Stocznie bowiem w takiej sytuacji nie będą musiały angażować na wcześniejszym etapie produkcji jednostek środków, które i tak zostaną w dalszej perspektywie zwrócone przez budżet państwa. Ponadto, znacznie poszerzony katalog jednostek, dla których możliwe będzie zastosowanie stawki VAT 0%, powinien uwolnić potencjał produkcyjny drzemiący w polskich stoczniach.

Na mocy omawianej propozycji legislacyjnej zmianie ulegną również zasady wspierania działalności innowacyjnej, a przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie budownictwa okrętowego zostaną dopuszczone do korzystania z kredytów na innowacje technologiczne udzielanych w ramach pomocy regionalnej. Dodatkowo utworzona zostanie tzw. Inteligentna specjalizacja: Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowa. Zgodnie z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, opracowanie przez Państwa inteligentnej specjalizacji wskazuje na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I), co w praktyce oznacza znaczące zwiększenie możliwości korzystania przez zainteresowane przedsiębiorstwa z funduszy unijnych.

Autorzy: Grzegorz Pizoń, Katarzyna Sobocińska

Grzegorz Pizoń

Absolwent prawa (Wydział Prawa i Administracji UW) i studiów podyplomowych (funkcjonowanie rynku energii) w Szkole Głównej Handlowej. Uczestnik seminarium doktoranckiego prowadzonego przez prof. Marka Wierzbowskiego z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na UW, pod okiem którego przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa energetycznego. Studiował również prawo zwyczajowe na University of Cambridge oraz europejskie na Katholieke Universiteit Leuven (w ramach programu Erasmus). Pracuje jako prawnik w Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy Sp. k. – kancelarii zrzeszonej z międzynarodową firmą doradczą Ernst & Young. Na co dzień aktywnie zaangażowany w prace Instytutu Allerhanda, w ramach którego współpracuje przy projektach związanych z prawem energetycznym. Interesuje się gospodarczym w tym prawem energetycznym i prawem ochrony środowiska, a także ochroną konkurencji i pomocą publiczną, prawem międzynarodowym i prawem spółek handlowych.

Katarzyna Sobocińska

Absolwentka ekonomii oraz finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studiowała również zarządzanie na University of Borås (w ramach programu Erasmus). Ukończyła studia podyplomowe (cła i podatki w procedurach celnych) otrzymując tytuł agenta celnego. Pracuje w Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. – zrzeszonym z międzynarodową firmą doradczą Ernst & Young. Interesuje się podatkami pośrednimi, międzynarodowym obrotem towarowym oraz koreańskim systemem podatkowym.

Tekst gościnny
Dodane przez Tekst gościnny Kwiecień 19, 2016 18:42
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found