Radca prawny w Departamencie Ochrony Konkurencji

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Październik 1, 2015 16:55 Uaktualniony

Radca prawny w Departamencie Ochrony Konkurencji

Na stronie UOKiK ukazało się ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego w Departamencie Ochrony Konkurencji:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Departamencie Ochrony Konkurencji
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie aktów inicjujących i kończących postępowania wyjaśniające oraz antymonopolowe prowadzone w innych niż Departament komórkach organizacyjnych Urzędu, a także opiniowanie przygotowywanych przez Departament i inne komórki organizacyjne Urzędu projekty decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję;
 • zapewnianie zastępstwa procesowego, w tym przygotowywanie pism procesowych, w szczególności odpowiedzi na odwołanie i apelacji, w postępowaniach przed sądami różnych instancji w procesie odwoławczym od rozstrzygnięć organu w sprawach prowadzonych w DOK, we współdziałaniu z Departamentem Prawnym;
 • podejmowanie czynności związanych z przygotowaniem do złożenia do sądu ochrony konkurencji i konsumentów przygotowanego w DOK lub innej komórce organizacyjnej Urzędu wniosku o wydanie zgody na przeszukanie, w sprawach ochrony konkurencji, w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską;
 • Koordynowanie i wspieranie jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie podejmowanych czynności kontroli i przeszukania, w szczególności poprzez proponowanie standardów działań i zachowań oraz poprzez opiniowanie przygotowywanych przez DOK i inne komórki organizacyjne Urzędu projektów wniosków o zgodę sądu ochrony konkurencji i konsumentów na przeprowadzenie przeszukania;
 • prowadzenie bieżącej obsługi prawnej zespołu do spraw kontroli;
 • współpraca z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze ochrony konkurencji, w tym reprezentowanie Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych, np. European Competition Network, International Competition Network, OECD.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
1. praca biurowa przy komputerze,
na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.
2. reprezentowanie Prezesa Urzędu na zewnątrz;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na V piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w stosowaniu prawa lub 2 lata na stanowisku radcy prawnego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia radcy prawnego;
  • znajomość prawa antymonopolowego;
  • znajomość kpa i kpc;
  • znajomość orzecznictwa antymonopolowego;
  • znajomość języka angielskiego (poziom B2);
  • zorientowanie na osiąganie celów;
  • skuteczna komunikacja;
  • umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie prawa antymonopolowego, energetycznego, telekomunikacyjnego, postępowania cywilnego lub administracyjnego, prawa gospodarczego lub prawa zamówień publicznych;
 • znajomość podstaw ekonomii;
 • kreatywność;
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność
 • znajomość innego języka UE (poziom B2);

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe ( np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których bezsprzecznie wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania).

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
lub składać w Kancelarii UOKiK(wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem „DOK-RP-Z” w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Inne informacje:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą – do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

Planowane techniki i metody naboru:
– sprawdzian wiedzy,
– próbka pracy,
– rozmowa kwalifikacyjna,

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 556 02 44

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Październik 1, 2015 16:55 Uaktualniony
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found