Referendarz do spraw pomocy publicznej

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Wrzesień 23, 2015 16:57

Referendarz do spraw pomocy publicznej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw pomocy publicznej
 • w Wydziale Pomocy Sektorowej i Restrukturyzacyjnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje projekty stanowisk UOKiK (opinii, zastrzeżeń) w odniesieniu do projektów pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych (w szczególności w zakresie analizy ekonomicznej);
 • przygotowuje notyfikacje projektów pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych (w szczególności w zakresie analizy ekonomicznej), oraz wykonuje wszystkie niezbędne czynności w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską;
 • przygotowuje projekty pisemnych interpretacji przepisów dotyczących pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych (w szczególności w zakresie analizy ekonomicznej);
 • bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych dotyczących projektów pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej (programy pomocowe oraz pomoc indywidualna), w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych (w szczególności w zakresie analizy ekonomicznej);
 • przygotowuje projekty stanowisk Rządu w odniesieniu do projektów aktów prawa unijnego dotyczących pomocy sektorowej i restrukturyzacyjnej (w szczególności w zakresie analizy ekonomicznej);
 • koordynuje postępowania w zakresie zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji o obowiązku zwrotu pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przygotowuje dokumenty niezbędne do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez KE u beneficjenta pomocy;
 • przygotowuje projekty dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w toku postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • przygotowuje projekty decyzji nakładających kary na beneficjentów pomocy w celu zapewniania należytego wykonywania obowiązków w zakresie przekazywania informacji przez beneficjentów;

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
1. Praca biurowa przy komputerze, na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na VI piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość analizy finansowej przedsiębiorstw;
  • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  • znajomość problematyki integracji europejskiej;
  • posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia;
  • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;
  • znajomość języka angielskiego (poziom B2).

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w pracy w zakresie: pomocy publicznej (np. praca w instytucji udzielającej pomocy publicznej)
 • wykształcenie wyższe kierunkowe: rachunkowość, finanse przedsiębiorstw;
 • podyplomowe w zakresie: rachunkowość, finanse przedsiębiorstw;
 • znajomość języka angielskiego (poziom C1) lub innego UE (poziom B2);
 • znajomość prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej;
 • znajomość problematyki funduszy strukturalnych;
 • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których bezsprzecznie wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania);
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

09-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od Centrum Konferencyjnego UOKiK) z dopiskiem „DDO-REF-3″ (w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą – do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

Planowane techniki i metody naboru:
– sprawdzian wiedzy,
– próbka pracy,
– rozmowa kwalifikacyjna,

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 556 02 44

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Wrzesień 23, 2015 16:57
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found