Szybsza kontrola koncentracji nie dla wszystkich

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Kwiecień 5, 2015 15:36

Szybsza kontrola koncentracji nie dla wszystkich

Istotnym skutkiem wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w dniu 18 stycznia 2015 r. a prima vista miało być szybsze rozpatrywanie zgłoszonych zamiarów koncentracji. Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (uokik), postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone w terminiemiesiąca od dnia jego wszczęcia. Faktycznie, jedno z postępowań które monitorowałem zakończyło się dokładnie w terminie miesiąca, mimo że urząd wzywał do uzupełnienia pewnych informacji (por. art. 96 ust. 2 uokik). Niewątpliwie tak szybkie działanie organ antymonopolowego sprzyja procesom fuzji i przejęć.

Ostatnio UOKiK poinformował, że od 18 stycznia „do UOKiK wpłynęło 40 zgłoszeń dotyczących zamiaru koncentracji, z czego 27 spraw zostało zakończonych, a 13 jest w toku.”.

Oczywiście termin 1 miesiąca nie oznacza, że każda koncentracja zostanie załatwiona przez urząd w ekspresowym tempie. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 96a. uokik w sprawach:

1) szczególnie skomplikowanych,

2) co do których z informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub innych informacji, w tym uzyskanych przez Prezesa UOKiK w toku prowadzonych postępowań, wynika, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub 0

3) wymagających przeprowadzenia badania rynku (pogrubienie nieprzypadkowe, zobacz poniżej),

– termin zakończenia postępowania ulega przedłużeniu o 4 miesiące.

Przedłużenie terminu zakończenia postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji następuje w drodze wydania postanowienia, na które zażalenie nie przysługuje, ale które wymaga uzasadnienia.

UOKiK kilka dni temu poinformował o pierwszym przypadku przedłużenia postępowania. Dotyczy ono koncentracji polegającej na przejęciu przez Górażdże Cement kontroli nad Duda Kruszywa oraz Duda Beton.

Jak w komunikacie poinformował UOKiK:

W przedmiotowej sprawie, po analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego, UOKiK uznał, że zachodzi konieczność przeprowadzenia badania rynku. Uzasadnione jest to  przede wszystkim faktem, że działalność Górażdże Cement i spółek Duda pokrywa się na szeregu rynków, z których co najmniej część ma zasięg lokalny. Ich udziały rynkowe różnią się jednak istotnie w zależności od sposobu wyznaczenia zasięgu poszczególnych rynków. W sprawie tej występują również rynki, na których pomiędzy Górażdże Cement a spółkami Duda mogą istnieć powiązania typu dostawca – odbiorca (wertykalne); są to rynek sprzedaży i zakupu kruszyw naturalnych wykorzystywanych do produkcji betonu towarowego oraz rynek cementu wykorzystywanego do produkcji betonu.Badanie pozwoli prawidłowo wyznaczyć zasięg geograficzny poszczególnych rynków a także zweryfikować  przedstawione w zgłoszeniu dane dotyczące udziałów uczestników koncentracji w rynku sprzedaży cementu szarego oraz lokalnych rynkach sprzedaży betonu towarowego. Również rynek kruszyw, na którym działają uczestnicy koncentracji, wymaga zebrania dodatkowych informacji od konkurentów Górażdże Cement i Duda Kruszywa.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia badania rynku, Prezes UOKiK zdecydował się na przedłużenie postępowania. Oczywiście samo przedłużenie nie przesądza o ew. wydaniu decyzji zakazującej koncentracji czy decyzji warunkowej, niemniej należy spodziewać się interesującego rozstrzygnięcia. Zobaczymy czy korzystnego dla zgłaszającego:)

O postępowaniu będę jeszcze informował.

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Kwiecień 5, 2015 15:36
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found