DELTA PEKARNY przeciwko Republice Czeskiej: sądowy nadzór nad inspekcjami oczami Strasburga

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Listopad 20, 2014 12:12

DELTA PEKARNY przeciwko Republice Czeskiej: sądowy nadzór nad inspekcjami oczami Strasburga

Rosnące zainteresowanie ze względu na potencjalne skutki dla innych niż Republika Czeska państw-stron Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wzbudzać może październikowy wyrok ETPCz ws. DELTA PEKARNY przeciwko Republice Czeskiej. W wyroku tym ETPCz stwierdził naruszenie Konwencji ze względu na brak autoryzacji sądowej inspekcji prowadzonej przez czeski organ ochrony konkurencji i brak wystarczającej następczej kontroli sądowej w tym zakresie.

By odpowiedzieć na pytanie, czy podobne rozstrzygnięcie mogłoby zapaść w stosunku do Polski, należałoby dokładnie porównać czeską i polską regulację kontroli/przeszukania (wyrok w sprawie czeskiej nie wywołuje automatycznego skutku w stosunku do Polski, wyznacza jednak standard konwencyjny, do którego stosować się powinna również Polska). Warto jednak wskazać, że w Polsce rozróżnienie pomiędzy kontrolą i przeszukaniem nie jest w pełni jasne (jeżeli chodzi o treść regulacji ustawowej, szerzej M. Bernatt, uwagi do art. 105n, Nb 4 w: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz, CH Beck/Legalis 2013), a tylko w przypadku tego drugiego UOKiK jest zobowiązany uzyskać uprzednią autoryzację sądową. Kontrola jest prowadzona wyłącznie na podstawie upoważnienia Prezesa UOKiK, może odbywać się z zaskoczenia, a zakres następczej kontroli sądowej (oparty o możliwość wniesienia sprzeciwu na podstawie usdg w bardzo wąsko ujętym stopniu) uznać można za ograniczony. Zagadnienie to jest z pewnością dyskusyjne i warte szerszych rozważań. Praktyka stosowania przepisów o kontroli wskazuje bowiem, że kontrola odmiennie od przeszukania opiera się faktycznie o pełną współpracę z kontrolowanym i sprowadza się najczęściej do wydania przez przedsiębiorcę konkretnych dokumentów, o które prosi urząd. Nie wiąże się więc – inaczej niż przeszukanie – ze znacznie bardziej dolegliwym, samodzielnym poszukiwaniem dowodów naruszenia przez przedstawicieli UOKiK.
Szerzej odnośnie sądowego nadzoru nad kontrolą i przeszukaniem w Polsce por. m.in.
G. Materna, Sądowy nadzór nad wykonywaniem kontroli (przeszukania) u przedsiębiorcy w toku postępowania przed Prezesem UOKiK, PUG 2012, Nr 7;
M. Bernatt, The powers of inspection of Polish competition authority. The question of proportionality, YARS 4(5) 2011.

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Listopad 20, 2014 12:12
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found