Opłaty półkowe zgodne z konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Październik 16, 2014 22:44

Opłaty półkowe zgodne z konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej

Dziś Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie ze skargi konstytucyjnej (sygn. SK 20/12), że art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (utrudnianie dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży) jest zgodny z art. 20 w związku z art. 22 Konstytucji. Kluczowe będzie uzasadnienie wyroku. Przebieg rozprawy wskazuje jednak, że wyrok ten jeszcze w większym stopniu konieczną czyni taką wykładnię art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk, by za czyn nieuczciwej konkurencji mogło być uznane pobieranie tylko takich opłat, które nie są ekwiwalentne w stosunku do otrzymanego świadczenia oraz faktycznie wywierają skutek w postaci utrudnienia dostępu do rynku (por. szerzej T. Skoczny, M. Bernatt, Objaśnienia do art. 15, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Szwaja J. (red.), C.H. Beck, 2013).

W Trybunale Konstytucyjnym na rozpoznanie oczekują jeszcze trzy połączone skargi konstytucyjne dot. art. 15 ust. 1 pkt 4, w których skarżący zarzucają nie tylko nieproporcjonalność ograniczenia wolności działalności gospodarczej (jak w sprawie SK 20/12), ale także zgodność tego przepisu z zasadą poprawnej legislacji.

Komunikat prasowy po rozprawie dostępny jest tu.

W świetle toczącej się dyskusji najważniejszy wydaje się poniższy fragment:
„Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie stanowi nadmiernego ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Nie zakazuje on bezwzględnie pobierania opłat przez przedsiębiorców przyjmujących towar do sprzedaży w związku z realizacją umów zawartych z innymi przedsiębiorcami. W szczególności zaskarżony przepis nie wyklucza możliwości zawierania umów, których mocą jedna ze stron zobowiąże się do uiszczenia oznaczonej sumy pieniężnej w zamian za świadczenia polegające na reklamie lub szeroko rozumianej promocji towarów albo innego rodzaju świadczenia związanego z transportem, składowaniem lub ekspozycją towaru, który jest przedmiotem umowy sprzedaży lub innej. Tego rodzaju zachowanie przedsiębiorcy o silniej pozycji rynkowej nie może zostać zakwalifikowane samo w sobie jako czyn nieuczciwej konkurencji, chyba że in casu zostanie wykazane, iż opłaty utrudniają dostęp do rynku innemu przedsiębiorcy, a ich pobranie było warunkiem zawarcia innej umowy między tymi samymi stronami. Nie każda opłata pobrana przez przedsiębiorcę „przyjmującego towar do sprzedaży” jest czynem nieuczciwej konkurencji. Ponadto zaskarżony przepis nie stanowi nadmiernego ograniczenia, gdyż orzekający w sprawie czynu nieuczciwej konkurencji sąd powszechny został przez prawodawcę wyposażony w kompetencję szczegółowej oceny i zróżnicowania każdego wypadku pobrania opłaty w zależności od towarzyszących temu okoliczności faktycznych i prawnych. Sąd powszechny zobowiązany jest dokonać oceny ekwiwalentności oraz świadczenia wzajemnego zastrzeżonego w umowie w zamian za pobraną opłatę oraz wszystkich okoliczności temu towarzyszących – poddając stosunek umowny szczegółowej analizie.”
Opłatom półkowym był poświęcony cały zeszyt iKARa: http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=08

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Październik 16, 2014 22:44
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found