Trybunał po raz kolejny o zjawisku nożyc cenowych

Tekst gościnny
Dodane przez Tekst gościnny Lipiec 18, 2014 10:37

Trybunał po raz kolejny o zjawisku nożyc cenowych

Wyrokiem z dnia 10.07.2014 r. Trybunał Sprawiedliwości oddalił odwołania wniesione przez Telefónica oraz Telefónica de España SAU. Takie rozstrzygnięcie oznacza utrzymanie w mocy nałożonego przez Komisję Europejską obowiązku solidarnej zapłaty przez skarżące kary w wysokości 151.875.000 EUR.

Sprawa dotyczyła tzw. nożyc cenowych (margin squeeze), czyli zjawiska polegającego na zaniżaniu marży handlowej, skutkującego tym, że różnica pomiędzy cenami hurtowymi żądanymi przez skarżące od konkurentów za hurtowe usługi dostępu szerokopasmowego w Hiszpanii a cenami detalicznymi stosowanymi przez nie w stosunku do użytkowników końcowych była zbyt niska. Problematyka nożyc cenowych w przeszłości była już poruszana w sprawach Deutsche Telekom (wyrok z dnia 10.04.2008 r. w sprawie T-271/03, Zb.Orz. 2008, s. II-477) oraz TeliaSonera Sverige (wyrok z dnia 17.02.2011 r. w sprawie C 52/09, Zb.Orz. 2011, s. I 527).

Tym razem Trybunał Sprawiedliwości skoncentrował się przede wszystkim na aspektach proceduralnych, przypominając, że postępowanie przed Sądem Pierwszej Instancji oraz Trybunałem jest kontradyktoryjne a nieograniczone prawo orzekania nie oznacza obowiązku działania przez te sądy z urzędu. W uzasadnieniu udzielono także licznych wskazówek w zakresie prawidłowego formułowania i uzasadniania zarzutów. Trybunał Sprawiedliwości z jednej strony zwraca uwagę na to, że podnoszenie pewnego rodzaju zarzutów na etapie postępowania przed Trybunałem jest niedopuszczalne (dotyczy to zwłaszcza zarzutów zgłaszanych na tym etapie po raz pierwszy oraz zarzutów dotyczących oceny stanu faktycznego). Z drugiej zaś podkreśla, że poprzestawanie na twierdzeniach o charakterze ogólnym jest niewystarczające, a uzasadniając zarzut należy, poza jego rozwinięciem, przedstawić także dowody na jego poparcie.
Rozstrzygnięcie dotyka także ważnych zagadnień materialnoprawnych. Trybunał Sprawiedliwości podtrzymał stanowisko uprzednio zajęte w sprawie TeliaSonera Sverige, że nadużywanie pozycji dominującej poprzez stosowanie nożyc cenowych stanowi odrębną postać nadużycia niż odmowa świadczenia, której dotyczył wyrok w sprawie Bronner (wyrok z dnia 26.11.1998 r. w sprawie C-7/97, Zb.Orz. 1998, s. I-7791). Z tego też względu opisane w tym ostatnim wyroku kryteria (tzw. test Bronnera) nie znajdują zastosowania do zjawiska nożyc cenowych.

Uzasadnienie wyroku dotyka także zagadnienia wymiaru kary za naruszenie przepisu art. 102 TFUE. Trybunał podkreślił, że fakt wydawania przez Komisję określonych rozstrzygnięć w sprawach rozpoznawanych w przeszłości nie stanowi ram prawnych na przyszłość, a decyzje wydane w innych sprawach mogą mieć charakter jedynie informacyjny. Oznacza to, że wymierzenie przez Komisję grzywny w określonej wysokości za dany rodzaj naruszeń nie uniemożliwia wymierzenia kary w innej wysokości, o ile wymiar kary orzeczonej mieści się w granicach wyznaczonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. UE L 1 z dnia 04.01.2003 r.) i jest to konieczne do zapewnienia realizacji unijnej polityki konkurencji.

Paulina Korycińska, aplikant radcowski w Kancelarii Radcy Prawnego RES Jerzy Bieluk

Tekst gościnny
Dodane przez Tekst gościnny Lipiec 18, 2014 10:37
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found