Recenzja: T. Skoczny, ‚Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji’

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Luty 4, 2013 19:15

Recenzja: T. Skoczny, ‚Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji’

Recenzja – T. Skoczny, Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012 (ss. 482).

Monografia napisana przez prof. Wydziału Zarządzania UW – Tadeusza Skocznego była przeze mnie długo oczekiwaną pozycją na polskim rynku wydawniczym (w zakresie prawa konkurencji). Po przeczytaniu książki pozostaje mi jedynie podzielić zdania recenzentów wydawniczych – prof. Stanisława Piątka (WZ UW) oraz doc. Cezarego Banasińskiego (WPiA UW) – książka posiada ogromny walor dla teorii, zwłaszcza polskiego prawa konkurencji, jak i praktyki (prawników i ekonomistów zajmujących się prawem konkurencji na bieżąco – w ramach obsługi przedsiębiorców czy w ramach pracy dla polskiego organu antymonopolowego).
Odważnie sformułowana przez Autora koncepcja zgód szczególnych (a wśród nich: zgód wyjątkowych, zgód nadzwyczajnych oraz zgód warunkowych) była ryzykowna z uwagi na zakres przedmiotowy zagadnienia. Stąd też nie może dziwić objętość monografii (przyp. 482 strony), albowiem Autor rzetelnie i pieczołowicie podszedł to wyjaśnienia zaproponowanej koncepcji naukowej. Ponadto, tytułem wstępnych uwag – imponuje prawno-porównawczy charakter pracy. Autor zasadniczo koncentruje swoje naukowe rozważania wokół systemu prawnego w Polsce oraz Unii Europejskiej, jednak w monografii znajdziemy również odniesienia do porządków prawnych: USA, Australii, Meksyku, Kanady oraz licznych państw europejskich (państw „starej” jak i „nowej” Unii Europejskiej).
Rozdział I dzieła stanowi umiejscowienie zgód szczególnych w systemie prawa kontroli koncentracji oraz wyjaśnienie oryginalnej koncepcji zgód szczególnych. Autor stawia przy tym dwie hipotezy badawcze (1) Zgody szczególne mają w praktyce decydujące znaczenie w przypadkach koncentracji rodzących zagrożenia dla konkurencji; 2) Zgody warunkowe posiadający zdecydowany priorytet wśród zgód szczególnych. Obie hipotezy badawcze są przedmiotem weryfikacji w kolejnych rozdziałach monografii.
W ramach Rozdziału II Autor omawia zagadnienie zgód wyjątkowych jako rodzaju zgody szczególnej. W tym kontekście zasadniczo kwestia dotyka wszechstronnego wyjaśnienia koncepcji tzw. doktryny upadającej firmy (lub też obrony argumentem upadającej firmy) – zarówno pod katem jej materialno-prawnych (w tym zagadnień cząstkowych i rozumienia takich pojęć jak: upadającej przedsiębiorstwo, brak alternatywy oraz utraty aktywów) jak i formalnoprawnych przesłanek. Dodać przy tym należy, iż jest to pierwsze kompleksowe opracowanie doktryny upadającej firmy i możliwości jej zastosowania także na gruncie prawa polskiego w literaturze polskiej.
Kolejny Rozdział (III) dzieła dotyka kwestii zgód nadzwyczajnych i opisuje wzajemne relacje pomiędzy interesem publicznym w ochronie konkurencji a różnymi innymi interesami publicznymi. Autor weryfikuje przy tym trzy hipotezy badawcze: a) testy inne aniżeli test konkurencji powinny być formułowane i stosowane wyjątkowo i w ograniczonym zakresie; b) prawidłowość systemu kontroli koncentracji jest łatwiej zapewnić , gdy testy niezwiązane z konkurencją – a więc inne interesy gospodarcze – są formułowane i stosowane na gruncie innych ustaw aniżeli ustawa dotykająca zagadnień ochrony konkurencji; c) testy inne aniżeli test konkurencji powinny być stosowane przez organ władzy publicznej inny niż organ ochrony konkurencji. Za cenne uznać trzeba zwłaszcza wywody dotyczące zgód nadzwyczajnych na gruncie polskiego prawa konkurenci (np. szeroko rozważana w monografii decyzja w sprawie PGE/Energa) ale również postulaty zmian kierowane w stosunku do polskiego ustawodawcy, oparte na solidnym materialne prawno-porównawczym.
Główny obszar badawczy pracy stanowi Rozdział IV (jak też objętościowy – ok. 40% całości monografii), który dotyka kwestii zgód warunkowych. Nie tylko stanowi on podłoże doktrynalne i sui generis koncepcyjne dla teoretyków i praktyków z zakresu prawa konkurencji, ale również zawiera „wypunktowanie” skromnego polskiego dorobku w zakresie istoty, rodzajów czy uwarunkowań proceduralnych i sankcyjnych zgód warunkowych. Słuszność i jakość przedstawionych w tymże rozdziale wywodów de lege ferenda skierowanych do polskiego ustawodawcy bez wątpienia zdumiewa (co choćby w świetle ostatniej praktyki decyzyjnych Komisji Europejskiej – należy ocenić niezwykle pozytywnie i przyznać Autorowi całkowitą rację).
Zwieńczeniem monografii prof. Skocznego jest kilkunastostronicowe podsumowanie stanowiące syntetyczne podsumowanie zaprezentowanych wywodów.
Wydaje mi się, że monografia – Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji autorstwa prof. Skocznego będzie obowiązkową pozycją literatury z zakresu prawa konkurencji dla teoretyków i praktyków zajmujących się tą dziedziną prawa. Poza kompleksowym ujęciem problemu badawczego, twórczym podejściem do zagadnienia zgód szczególnych oraz szeroko zakrojonymi elementami prawno porównawczymi pozytywnie na recenzję książki wpływa jasny, przystępny i precyzyjny styl pisarski Autora.

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Luty 4, 2013 19:15
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found