Czwarty numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Listopad 8, 2012 13:41

Czwarty numer internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR)

Opublikowany został nowy numer iKAR – nr 4/2012. W nowym numerze periodyku uwagę zwracają artykuły poświęcone zmowom przetargowym i ocenie umów agencyjnych z punktu widzenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję, a także artykuł dotyczący europejskich doświadczeń w zakresie settlement. W numerze znalazły się również aktualne teksty poświęcone wyjaśnieniom Prezesa UOKiK w sprawie decyzji zobowiązujących oraz odpowiedzialności osób fizycznych w polskim prawie konkurencji. Dużą wartość mają liczne omówienia wyroków polskich sądów w sprawach ochrony konkurencji i zbiorowych interesów konsumentów. Nr 4 iKAR dostępny jest w całości tu: http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=04

Spis treści:

Potwierdzenie wyjątkowej wartości autorskich tez orzeczniczych prezentujących
istotę ważnych orzeczeń sądowych (od redaktora naczelnego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Wokół nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz wytycznych do niej
Szymon Syp, O odpowiedzialności finansowej osób fizycznych w polskim prawie
konkurencji – de lege lata i de lege ferenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Anna Piszcz, Uwagi do Wyjaśnień w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej
w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Artykuły
Małgorzata Kozak, Umowa agencyjna w świetle artykułu 101 TFUE. Jak gonić króliczka,
aby go nie złapać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Agata Zawłocka-Turno, Zmowa przetargowa czy działanie zgodne z prawem?
Problemy na styku prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . 44
Elżbieta Krajewska, Settlement w świetle doświadczeń europejskich – w poszukiwaniu
najlepszych rozwiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Przegląd prawa i orzecznictwa
Tabele orzeczeń Sądu Najwyższego (Elżbieta Krajewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Tabele orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie (Elżbieta Krajewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Cena nieobniżona mimo pogorszenia parametrów jakościowych usługi ceną nieuczciwą
w rozumienia art. 9 ust. 2 pkt 1 uokik.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 1.07.2012 r., III SK 44/11 Autostrada Małopolska
(Konrad Kohutek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Ochrona konkurencji – obowiązek wydania decyzji stwierdzającej brak podstaw
do działania po stronie Prezesa UOKiK w sytuacji niestwierdzenia
przez Prezesa UOKiK naruszenia art. 102 TFUE.
Wyrok Sądu Apelacyjnego z 22.02.2012 r. VI ACa 1304/11 (Krystyna Kowalik) . . . . . . . . . 108
Kontrola koncentracji – wymierzanie kary pieniężnej za zwłokę w wykonaniu decyzji
Prezesa UOKiK.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.05.2012 r., VI ACa 1428/11
(Maciej Bernatt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Ochrona konkurencji – sprawy z zakresu ochrony konkurencji sprawami karnymi
w rozumieniu art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4.07.2012 r., VI ACa 202/12 (Maciej Bernatt) . . 112
Nakładanie kar pieniężnych – kara pieniężna jako instrument wzmocnienia dolegliwości
kary dodatkowej.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20.03.2012 r., VI ACa 1038/11 (Dawid Miąsik) . 114
Zbiorowe interesy konsumentów – kryteria ustalania wysokości kar pieniężnych
w przypadku innowacyjnych i korzystnych dla konsumentów promocji.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25.04.2012 r.,VI ACa 1495/11 (Dawid Miąsik). . 116
Nakładanie kar pieniężnych – konieczność uwzględnienia przy nakładaniu
i wymierzaniu kary pieniężnej stopnia naruszenia interesu publicznego,
o którym mowa w art. 1 uokik.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.05.2012 r., VI ACa 31/12 (Dawid Miąsik) . . 117
Zbiorowe interesy konsumentów – wpływ zachowania przedsiębiorcy w toku
postępowania na miarkowanie wysokości kary pieniężnej.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.06.2012 r., VI ACa 1379/11 (Dawid Miąsik) . . 119
Przesłanki zgody warunkowej i odstąpienia od zakazu dokonania koncentracji. Błędy
proceduralne w postępowaniu przed Prezesem UOKiK poza kontrolą sądową.
Wyrok SOKiK z 14.05.2012 r., XVII AmA 41/11 (Tadeusz Skoczny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Zbiorowe interesy konsumentów – wykonanie decyzji zobowiązującej – „luz decyzyjny”
przedsiębiorcy.
Wyrok SOKiK z 1.06.2012 r., XVII AmA 229/09 (Jarosław Sroczyński) . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Regulacja energetyki – naruszenie obowiązków w zakresie wydawania warunków
przyłączenia do sieci, wynikających z koncesji na prowadzenie działalności
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19.01.2012 r. w sprawie VI ACa 1411/11
(Mikołaj Jasiak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Prawo konkurencji na świecie
Małgorzata Anna Nesterowicz, Nowa brazylijska Ustawa o Systemie Ochrony
Konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Przegląd piśmiennictwa
Recenzja książki: Marcin Stoczkiewicz, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw
energetycznych w prawie Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2011, s. 436 (Anna Nykiel-Mateo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Konrad Kohutek, Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość
i stosowalność reguł prawa konkurencji, Lex a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2012, s. 643 (Anna Laszczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Sprawozdania
Modele kontroli sądowej w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów.
Sprawozdanie z konferencji naukowej CARS, Warszawa, 4 lipca 2012 r. (Maciej Bernatt,
Agata Jurkowska-Gomułka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Inteligentne sieci – rynek, konsument i zasada zrównoważonego rozwoju.
Sprawozdanie z konferencji Urzędu Regulacji Energetyki oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Warszawa, 18.09.2012 r.
(Elżbieta Krajewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
II Międzynarodowe Forum Prawa Konkurencji.
Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów – Warszawa, 27.09.2012 r. (Elżbieta Krajewska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Contents, Abstracts and Key words . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Maciej Bernatt
Dodane przez Maciej Bernatt Listopad 8, 2012 13:41
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found