Raport wart 775 tys. zł – spółka UPC ukarana przez UOKiK za podanie nieprawdziwych danych

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Luty 10, 2012 10:08 Uaktualniony

Raport wart 775 tys. zł – spółka UPC ukarana przez UOKiK za podanie nieprawdziwych danych

W dniu dzisiejszym w Gazecie Finansowej ukazał się mój artykuł prezentujący sprawę ukarania spółki UPC za podanie nieprawdziwych danych przy zgłoszeniu zamiaru koncentracji (UPC/Aster). Poniżej przedstawiam artykuł.

1 lutego 2012 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) poinformował, że Prezes UOKiK nałożyła na spółkę UPC Polska Sp. z o.o. (dalej: UPC) znaczną karę w wysokości 775.000 PLN z tytułu podania w zgłoszeniu zamiaru koncentracji nieprawdziwych danych w zakresie posiadanych przez Aster Sp. z o.o. (Aster) danych marketingowych/raportów/analiz dotyczących rynku dostępu do płatnej telewizji, przygotowanego dla Aster tzw. Raportu Solona (Decyzja Nr DKK-6/2012). Z uwagi na fakt, iż kary pieniężne za przedstawienie nieprawdziwych danych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji nie są często nakładane na wnioskodawców, warto przybliżyć stan faktyczny sprawy (w 2008 r. Prezes UOKiK nałożył karę w wysokości 100.000 PLN na spółkę Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.- decyzja nr DKK – 101/08).
Tło sprawy
W grudniu 2010 r. UPC złożyła do UOKiK zgłoszenie zamiaru przejęcia kontroli nad Aster (uzupełniając między innymi tzw. formularz WID) w którym twierdziła, że rynek płatnej telewizji ma wymiar krajowy. Właściwa definicja rynku w aspekcie geograficznym ma istotne znaczenie w procesie badania przez urząd antymonopolowy wpływu koncentracji na konkurencję na danym rynku właściwym (produktowym oraz geograficznym). W marcu 2011 r. organ antymonopolowy wezwał wnioskodawcę, a więc – UPC do uzupełnienia zgłoszenia zamiaru koncentracji poprzez wyjaśnienie, oddzielnie dla sieci Aster oraz UPC, czy w ostatnich 3 latach podmioty te lub podmioty z ich grup kapitałowych nabyły (zleciły przeprowadzenie) badania marketingowe/raporty/analizy dotyczące rynku dostępu do płatnej telewizji wskazując jednocześnie, iż w przypadku pozytywnej odpowiedzi należało podać nazwę badania i firmę, która je wykonała oraz opisać badanie (dalej: pytanie 3). UPC odpowiedziała na pismo i przedstawiła listę badań zleconych czy też wykonanych przez Aster w latach 2008-2011, lecz na liście tej nie wymieniono Raportu Solona. UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe w sprawie nałożenia na UPC kary za podanie w zgłoszeniu zamiaru koncentracji nieprawdziwych danych w zakresie posiadanego Raportu Solona, de facto jego nieujawnienia.
Wykładnia art. 106 ust. 2 pkt 1
Prezes urzędu antymonopolowego, zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca choćby nieumyślnie w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Ponadto, zgodnie z orzecznictwem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. akt XVII AmA 81/09) – nie ma znaczenia, czy nieprawdziwe dane zostały podane bezpośrednio we wniosku w trakcie jego pierwotnego zgłoszenia, czy też w jego uzupełnień, po wezwaniu w trybie ustawy antymonopolowej (art. 95 ust. 1 pkt 3). Tym samym wniosek zgłaszający zamiar koncentracji należy ujmować całościowo – a więc łącznie z jego uzupełnieniami (na przykład w odpowiedzi na wezwania UOKiK do uzupełnienia wniosku). Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego – nieprawdziwy to niezgodny z prawdą, zaś ze słownikiem synonimów (www.edupedia.pl) – kłamliwy, nierzeczywisty, zmyślony, fałszywy, nieautentyczny, sztuczny. Podzielam pogląd A. Stawickiego (wyrażony w Komentarzu do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 1178), że kara pieniężna za przekazanie nieprawdziwych informacji może zostać nałożona o ile informacja dotyczy danych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Trudno jest jednak skonstatować, że nieprawdziwe dane to takie, które zostały pominięte. W tym przypadku mamy raczej do czynienia z nieczynieniem – a więc z nie przekazaniem danych. W ocenie A. Stawickiego, można takie informacje zaklasyfikować jako nierzetelne (co wypełnia dyspozycję art. 108 ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), ale już w mojej ocenie nie dyspozycję art. 106 ust. 2 pkt 1. Zajmując własne stanowisko, stwierdzam, że przekazanie danych niepełnych nie jest więc wypełnione dyspozycją tegoż artykułu (106 ust. 2 pkt 1), bowiem mowa w nim o nieprawdziwych danych, a takie mogą dotyczyć jedynie informacji które zostały przekazane, ale już nie takich informacji, które zostały pominięte.
Argumenty UPC
UPC argumentowała, że po pierwsze, kwestia Raportu nie była objęta zakresem pytania 3 ze strony UOKiK, po wtóre, UOKiK zwrócił się do UPC o przedstawienie badań/raportów/analiz, które UPC lub podmiot z jej grupy kapitałowej nabyła lub przeprowadziła, a niektóre nabył bądź przeprowadził Aster. Po trzecie, w opinii UPC, art. 106 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie stanowi podstawy do nałożenia kary pieniężnej na UPC.
Argumenty UOKiK
UOKiK stwierdził, że przedmiotowy Raport Solona, spółka UPC powinna była przekazać już w samym wniosku zgłaszającym zamiar koncentracji (zgodnie z pkt 6.8 WID). Ponadto, UOKiK zwracając się do UPC z pytaniem 3 wskazał bezpośrednio Aster jako odbiorcę jakiegokolwiek badania, raportu czy analizy, zaś Raport Solona był w posiadaniu także UPC. Dodatkowo, sam spis treści Raportu Solona potwierdza, że spełnia on wymogi, aby uznać go za dokument będący badaniem marketingowym/raportem/analizą dotyczącym rynku dostępu do płatnej telewizji. Finalnie, Raport Solona zawierał argumenty niekorzystne dla wniosku UPC, dotyczące definicji rynku właściwego koncentracji, bowiem zawierał wskazanie, że działalność świadczona przez operatorów telewizji kablowej powinna być klasyfikowana w aspekcie geograficznym jak działalność prowadzona na rynkach lokalnych.
Kara
UOKiK uznał, że UPC nie ujawniając Raportu Solona – podało dane niezgodne z prawną. Co więcej dane te dotyczyły materii mającej zasadniczy wpływ na ocenę zgłoszonej koncentracji, określenia rynku właściwego w sprawie kontroli koncentracji UPC/Aster. A nadto, dane przemawiały za przyjęciem definicji rynku niekorzystnej dla UPC. W konsekwencji Prezes UOKiK nałożył na UPC karę pieniężną stanowiącą ok. 0,35% maksymalnego wymiaru kary pieniężnej.
Próba oceny
Możliwe, iż nieujawnienie przez UPC Raportu Solona było podyktowane względami praktycznymi oraz biznesowymi, zawierał on bowiem informacje niekorzystne dla UPC w zakresie definiowania rynku właściwego (geograficznego), lecz nie decydujące z punktu widzenia samoczynnej analizy dokonywanej przez organ antymonopolowy. Nie jestem jednak przekonany, co do słuszności zastosowania art. 106 ust.2 pkt 1 ustawy antymonopolowej w przedmiotowej sprawie. Zgadzam się w tym względzie z argumentem UPC, iż artykuł ten nie stanowi podstawy prawnej nałożenia kary na UPC z uwagi na to, że nie można nałożyć kary pieniężnej w oparciu o ten artykuł za nie przedstawienie danych, ergo ich pominięcie. Przepis ten mówi o podaniu danych nieprawdziwych, a więc a contrario pominięcie, lub nieprzedstawienie danych nie może być podstawą do nałożenia kary w ramach tegoż przepisu. Spółce UPC przysługuje odwołanie od przedmiotowej decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.

Szymon Syp
Dodane przez Szymon Syp Luty 10, 2012 10:08 Uaktualniony
Napisz komentarz

Brak komentarzy

Co o tym myślisz?

Bądź pierwszą osobą która doda komentarz do artykułu.

Napisz komentarz
Zobacz komentarze

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Wymagane pola oznaczone są*

Wydarzenia

No events found